تست هوش اعداد

iq

با توجه به جدول زیر مشخص کنید در خانه آخر چه عددی باید قرار گیرد؟ توجه داشته باشید که اعداد داخل جدول بر اساس یک نظم خاص قرار گرفته اند.

۱۹۵
  ۳۸۳
  ۵۷۵
  ۷۶۳
۹۵۵
 ؟

*

*

*

*

*

*

*

*

پاسخ:

اگر هر عدد سه رقمی را سه رقم جداگانه در نظر بگیرید متوجه خواهید شد سه ستون از اعداد داریم که در هر ستون یک قاعده مشخص رقم ستون بعدی را مشخص می کند. در ستون اول که یکان است اعداد یک در میان بین ۵ و ۳ تکرار شده است و با توجه به جدول مشخص است که جواب عدد ۳ است. برای ستون دوم از هر رقم یکی کم شده تا رقم عدد بعدی حاصل شود یعنی ۹و۸و۷و۶و۵ در نتیجه رقم دهگان پاسخ می شود ۴ در ستون سوم که صدگان قرار دارد به هر کدام ۲ عدد اضافه شده است تا عدد بعدی حاصل گردد ۱ و ۳ و ۵ و ۷ و ۹ و جواب می شود ۱۱  با توجه به توضیحات جواب نهایی می شود :۱۱۴۳

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شدخانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*