تست هوش

تست هوش اعداد

با توجه به جدول زیر مشخص کنید در خانه آخر چه عددی باید قرار گیرد؟ توجه داشته باشید که اعداد داخل جدول بر اساس یک نظم خاص قرار گرفته اند. ادامه مطلب »

یافتن عدد ده رقمی

یک عدد ۱۰ رقمی چنان بیابید که رقم اول آن نشان دهنده تعداد ارقام صفر در عدد باشد، رقم دوم آن نشان دهنده تعداد ارقام یک در عدد باشد، رقم سوم آن نشان دهنده تعداد ارقام دو در عدد باشد و به همین ترتیب رقم دهم آن نشان دهنده تعداد ارقام نه در عدد باشد. * * * * * ... ادامه مطلب »

تست تعیین نسبت ها

هدف این تست تعیین نسبت بین دو پدیده از طریق مقایسه با یک نسبت داده شده  است. به  عنوان مثال نسبت چرخ به ماشین مثل نسبت پا است به بدن. این تست به صورت آنلاین طراحی شده و در نهایت رتبه شما را در بین دیگر شرکت کنندگان مشخص می کند ادامه مطلب »